Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: MLADINSKI CENTER ŽALEC
Odgovorna oseba: Tomaž Kozovinc, mag. prof. glas. ped, direktor
Datum prve objave kataloga: 4. januar 2021
Datum zadnje spremembe: 4. januar 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.mc-zalec.si

Druge oblike kataloga (tiskana oblika), dostopna na sedežu zavoda

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Mladinski center Žalec je javni zavod ustanovljen na pobudo mladih v občini Žalec s strani Občine Žalec in Študentskega kluba Žalec. Gre za neprofitno ustanovo, namenjeno v prvi vrsti mladim, katere osnovno poslanstvo je omogočanje mladim aktivno in koristno preživljanje prostega časa, zagotavljanje zadovoljevanja najrazličnejših interesov in znanj, vključevanje vseh skupin mladih, širjenje njihovih socialnih omrežji ter omogočanje njihovega osebnega razvoja v sposobne in konkurenčne odrasle posameznike.

Organi zavoda:

Organi zavoda Svet zavoda:

Predstavniki ustanovitelja – Študentski klub Žalec:

 • Martin Kozmelj (predsednik sveta zavoda);
 • Anja Oset;
 • Kristina Slipčević;

 Predstavniki ustanovitelja – Občina Žalec:

 • Matic Krajšek;
 • Biserka Neuholt Hlastec;
 • Katarina Vasle;

Predstavnik zainteresirane javnosti:

 • Blaž Tkalec.

Direktor zavoda:

 • Tomaž Kozovinc, mag. prof. glas. ped (imenovan 1. 11. 2020, mandat traja 5 let)
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Tomaž Kozovinc, direktor
Telefon: 03 710 22 30
E-naslov: tomaz.kozovinc@mc-zalec.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi
 •  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec
 • Lokalni program mladih v občini Žalec za obdobje 2014-2020
 • Strategija razvoja Občine Žalec za obdobje 2013-2020
 • Statut javnega zavoda Mladinski center Žalec
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji
 • Katalog delovnih mest
Državni predpisi
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti RS

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni program dela in finančni načrt Mladinskega centra Žalec za leto 2020

2.e Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Javni razpisi v skladu z ZJN
 • Objava prostih delovnih mest
 • Drugi razpisi in povabila k sodelovanju

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije so dosegljive na spletnih straneh Mladinskega centra Žalec . Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda:

Mladinski center Žalec
Aškerčeva 13
3310 Žalec

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo predpisi: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006, 117/2006), Uredba o uporabi in posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja tematskih sklopov

/