MLADINA ODLOČA!

MLADINA ODLOČA je priložnost, da se uresničijo ideje mladih za projekte in spremembe v občini Žalec, ki bodo pozitivno vplivale na vsakdan.

OD KOD IDEJA?

Poslanstvo Mladinskega centra Žalec je omogočiti mladim aktivno in koristno preživljanje prostega časa, zagotavljanje zadovoljevanja najrazličnejših interesov in znanj, vključevanje vseh skupin mladih, širjenje socialnih omrežji ter omogočanje njihovega osebnega razvoja v sposobne in konkurenčne odrasle posameznike. Tako je osnovna ideja slediti že razviti ideji participativnega soodločanja in to idejo predrugačiti do te mere, da še vedno govorimo o demokratičnem soodločanju in porabljanju sredstev, tokrat Mladinskega centra Žalec za projekte, ki bodo izboljšali kakovost življenja mladih v občini Žalec

o projektu

Mladinski center Žalec preko projekta MLADINA ODLOČA poziva mlade iz občine Žalec k oddaji pobud za izvedbo mladinskih projektov v občini za leto 2021. Za uresničitev projektov je letos namenjenih 3.000,00 €. Mladi tako z oddajo svoje pobude, kasneje pa še z glasovanjem za njim najboljši predlog razporedijo sredstva med predlagane projekte. Mladinski center Žalec pa bo izvedel projekte z največ glasovi do višine zagotovljenih sredstev.

Kriterij, ki jih mora projektni predlog izpolnjevati:

  • je prijavljen s strani občana/občanke občine Žalec, ki šteje najmanj 15 in največ 30 let;
  • je namenjen mladim;
  • sledi smernicam Lokalnega programa za mlade v občini Žalec 2014-2020+;
  • je skladen z zakonodajo in akti MCŽ;
  • je v izvedeni pristojnosti MCŽ;
  • je finančno ovrednoten med 200,00 EUR in 800,00 EUR, z vključenim DDV;
  • je v celoti izvedljiv do 15.12.2021.

V projektnih predlogih ne smejo biti planirane kakršnekoli investicije v premičnine ali nepremičnine.

DOKUMENTI

15. marec 2021
začetek zbiranja predlogov
30. april 2021
zaključek zbiranja predlogov
1. - 10. maj 2021
komisija pregleda predloge
15. maj 2021
pričetek glasovanja
31. maj 2021
zaključek glasovanja
1. junij 2021
objava izbranih projektnih predlogov